November 29, 2022

admin11

Đắᴋ Lắᴋ sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴếᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄò тнủ тụᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Hàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄôɴɢ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ sẽ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴅứᴛ đɪểᴍ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄò ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ (ɴếᴜ ᴄó) để đảᴍ ʙảᴏ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ. Gɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ᴅâɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ Tʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄôɴɢ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʀᴏɴɢ 6 ᴛʜáɴɢ đầᴜ ɴăᴍ, ᴛổɴɢ số ʜồ sơ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʟà 65.752 ʙộ. Tʀᴏɴɢ đó, ʜồ sơ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ʙộ ᴘʜậɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠà ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟà 31.458 ʜồ sơ; ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜᴀ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄổɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ 33.966 ʜồ sơ; ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ǫᴜᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʙưᴜ ᴄʜíɴʜ ᴄôɴɢ íᴄʜ 328 ʜồ sơ. Tổɴɢ số ʜồ sơ ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟà 61.798 ʙộ. Tʀᴏɴɢ đó, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đúɴɢ ᴠà ᴛʀướᴄ ʜạɴ 61.789 ʜồ sơ (đạᴛ ᴛỉ ʟệ 99,98%). Tʀᴏɴɢ ᴛổɴɢ số 9 ʜồ sơ ᴛʀễ ʜẹɴ, ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ɢửɪ ᴠăɴ ʙảɴ xɪɴ ʟỗɪ… Nɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ʜồ...
Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Tʜủ ᴘʜủ ᴄᴀᴜ đᴀɴɢ ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ 2000 ʜᴀ Tᴜʏ ᴍộᴛ số ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪá ᴍᴜᴀ xᴜốɴɢ ᴛʜấᴘ, ɴʜưɴɢ ᴄᴀᴜ ᴠẫɴ ʟà ʟᴏạɪ ᴄâʏ ᴛʀồɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ʜộ ᴅâɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ Sơɴ Tâʏ. Vì ᴠậʏ ᴄùɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀồɴɢ ᴍớɪ, ᴍở ʀộɴɢ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴơɪ đâʏ ᴘʜấɴ đấᴜ đếɴ ɴăᴍ 2025, ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴜ ᴘʜụᴄ ᴠụ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ, ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 2000 ʜᴀ. Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘᴠ ᴇᴛɪᴍᴇ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴠà đượᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴛừ ʙᴀᴏ đờɪ ɴᴀʏ, ᴄᴀᴜ ʟà ᴄâʏ ᴛʀồɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴠà ᴄʜủ ʟựᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ Sơɴ Tâʏ, ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴛʀồɴɢ ướᴄ ᴛíɴʜ ᴛʀêɴ 1000 ʜᴀ. Vì ᴠậʏ Sơɴ Tâʏ đượᴄ ᴠí ʟà ᴛʜủ ᴘʜủ ᴄᴀᴜ, ʜᴀʏ xứ ɴɢàɴ ᴄᴀᴜ ở Qᴜảɴɢ Nɢãɪ. Tʜᴜ ɴʜậᴘ ᴛừ ʙáɴ ᴄᴀᴜ ᴛʀáɪ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ...
Nɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʀᴀ đɪ ᴠì Pɪᴛʙᴜʟʟ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴᴜôɪ, xóᴍ ʟàɴɢ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ: Nặɴɢ 40ᴋɢ, ɴʜìɴ ᴛʜôɪ đã sợ Ở ɴướᴄ ᴛᴀ, ᴄó ʟẽ ᴄâᴜ ɴóɪ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ʟà ‘ᴠàᴏ ɴʜà đɪ, ᴄúɴ ɴʜà ᴇᴍ ʜɪềɴ ʟắᴍ’. Nʜữɴɢ ᴄʜú ᴄúɴ ᴅữ ᴛʜườɴɢ ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴỗɪ ʟᴏ sợ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ɴɢᴀʏ ᴄả ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ. Nʜư ᴍớɪ đâʏ ᴛạɪ Tʜᴀɴʜ Hóᴀ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴɢᴏàɪ 60 ᴛᴜổɪ đã ʙị ᴄʜíɴʜ ᴄʜú ᴄúɴ ᴍà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ ɴᴜôɪ ʜơɴ 1 ɴăᴍ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛɪễɴ ʀᴀ đɪ ᴍãɪ ᴍãɪ, ᴛʀᴏɴɢ sự ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ. Cʜú ᴄúɴ ɢâʏ ɴêɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴛʜᴜộᴄ ɢɪốɴɢ Pɪᴛʙᴜʟʟ, ʟà ɢɪốɴɢ ᴄúɴ ᴛừɴɢ ᴋʜôɴɢ íᴛ ʟầɴ ɢâʏ ɴêɴ ɴʜữɴɢ sự ᴠɪệᴄ đáɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛʀướᴄ đâʏ. Cúɴ Pɪᴛʙᴜʟʟ ᴠốɴ ʟà ʟᴏàɪ ʀấᴛ ᴋʜỏᴇ ᴠà ᴄựᴄ ᴋỳ ᴅữ – Ảɴʜ ᴍɪɴʜ...
Vì sᴀᴏ ɴʜɪềᴜ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ở Sóᴄ Tʀăɴɢ, Đắᴋ Lắᴋ ᴛʀᴇᴏ ʙɪểɴ ʜếᴛ xăɴɢ? Tʜᴇᴏ số ʟɪệᴜ ᴛừ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛỉɴʜ Sóᴄ Tʀăɴɢ, đếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 8/2022, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴄó 57 ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠì ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄʜủ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ở Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴍấʏ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ᴋʜɪếɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴɢ để ʙáɴ. Cʜɪềᴜ 31/8, ôɴɢ Mᴀɪ Mạɴʜ Tᴏàɴ, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, đơɴ ᴠị đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴʜɪềᴜ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ. Mộᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠàᴏ đổ xăɴɢ đàɴʜ ɴɢậᴍ ɴɢùɪ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáᴏ ʜếᴛ xăɴɢ (Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã Cư Êʙᴜʀ, TP...
Mộᴛ ᴘʜườɴɢ ở Hà Nộɪ ᴄó ᴛớɪ 19 ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ǫᴜá ᴛảɪ Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ GD&ĐT Hà Đôɴɢ Pʜạᴍ Tʜị Lệ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: 100% ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ đềᴜ đượᴄ đɪ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴛᴜổɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ǫᴜá ᴛảɪ sĩ số ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. Tʜᴇᴏ Pʜòɴɢ GD&ĐT ǫᴜậɴ Hà Đôɴɢ, ᴅự ᴋɪếɴ ǫᴜʏ ᴍô ɴăᴍ ʜọᴄ 2022-2023 ᴛᴏàɴ ǫᴜậɴ ᴄó 138 ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴛɪểᴜ ʜọᴄ, THCS ᴠà ᴛʀườɴɢ ʟɪêɴ ᴄấᴘ (ᴛăɴɢ 1 ᴛʀườɴɢ ʟɪêɴ ᴄấᴘ, 98 ʟớᴘ ᴠà ʜơɴ 2.800 ʜọᴄ sɪɴʜ sᴏ ᴠớɪ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴛʀướᴄ). Nʜɪềᴜ ɴơɪ ᴛạɪ Hà Nộɪ đᴀɴɢ ʙị áᴘ ʟựᴄ ᴠì ᴛʜɪếᴜ ᴛʀườɴɢ, ʟớᴘ. Tʀᴏɴɢ đó, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴄó 73 ᴛʀườɴɢ; ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴄó 37 ᴛʀườɴɢ; THCS ᴄó 22 ᴛʀườɴɢ ᴠà 6 ᴛʀườɴɢ ʟɪêɴ ᴄấᴘ. Nʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʟớᴘ ʟà ɴʜư ᴠậʏ ɴʜưɴɢ ǫᴜậɴ Hà Đôɴɢ ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜịᴜ áᴘ ʟựᴄ ᴠì sĩ số ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄᴀᴏ, ᴄʜưᴀ đảᴍ ʙảᴏ sĩ số 35 ʜọᴄ sɪɴʜ/ʟớᴘ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đɪềᴜ ʟệ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ. Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ GD&ĐT Hà Đôɴɢ Pʜạᴍ Tʜị Lệ...
Nɢʜệ Aɴ: Tʜừᴀ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ứɴɢ ᴛᴜʏểɴ Tʀướᴄ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ, ᴅù đã đượᴄ ʙổ sᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ɴɢàɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ Nɢʜệ Aɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 5.200 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ. Cʜɪềᴜ (31/8), ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở GD&ĐT ᴛỉɴʜ Nɢʜệ Aɴ Đàᴏ Côɴɢ Lợɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ʜơɴ 5.000 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʜᴇᴏ địɴʜ ᴍứᴄ ǫᴜʏ địɴʜ. Tʜᴇᴏ số ʟɪệᴜ ᴛʜốɴɢ ᴋê ɴăᴍ 2020, Nɢʜệ Aɴ ᴛʜɪếᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 7.800 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ᴄấᴘ ʜọᴄ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴠà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛɪɴ ʜọᴄ, ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ᴄấᴘ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ. Tʀᴏɴɢ ɴăᴍ ʜọᴄ ɴàʏ, ᴛỉɴʜ đượᴄ ʙổ sᴜɴɢ 2.700 ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ( ᴛɪểᴜ ʜọᴄ 500 ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ, ᴍầᴍ ɴᴏɴ 2.200 ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ), ôɴɢ Lợɪ ᴄʜɪᴀ sẻ. Ôɴɢ Lợɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ, đơɴ ᴠị sẽ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜâɴ ʙổ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ để ᴛᴜʏểɴ ᴅụɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀướᴄ ᴛʜềᴍ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ; ʜʏ ᴠọɴɢ ᴄáᴄ đợᴛ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜâɴ ʙổ ᴄʜᴏ Nɢʜệ Aɴ để ɢɪảᴍ ʙớᴛ áᴘ ʟựᴄ ᴛʜɪếᴜ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ. Họᴄ sɪɴʜ ᴍɪềɴ ɴúɪ ở ʜᴜʏệɴ Tươɴɢ...
Tʜủ đô Hà Nộɪ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ 10 ᴄầᴜ ᴠượᴛ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ đếɴ ɴăᴍ 2030, ᴛầᴍ ɴʜìɴ 2050, ᴛʜủ đô Hà Nộɪ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ 10 ᴄầᴜ ᴠượᴛ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ 7 ᴄâʏ ᴄầᴜ ʜɪệɴ ᴄó. Cầᴜ Nʜậᴛ Tâɴ – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 7 ᴄâʏ ᴄầᴜ ʜᴜʏếᴛ ᴍạᴄʜ ɴốɪ 2 ʙờ sôɴɢ Hồɴɢ. Hà Nộɪ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴄó 7 ᴄầᴜ ᴠượᴛ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ: ᴄầᴜ Lᴏɴɢ Bɪêɴ, Cʜươɴɢ Dươɴɢ, Tʜᴀɴʜ Tʀì, Vĩɴʜ Tᴜʏ, Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ, Nʜậᴛ Tâɴ, Vĩɴʜ Tʜịɴʜ. Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛʜủ đô Hà Nộɪ đếɴ ɴăᴍ 2030, ᴛầᴍ ɴʜìɴ đếɴ ɴăᴍ 2050 đã đượᴄ Tʜủ ᴛướɴɢ Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴛạɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 519, Hà Nộɪ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ 10 ᴄầᴜ ᴠượᴛ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛớɪ....
Vụ 2 ʙộ xươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʀừɴɢ Gɪᴀ Lᴀɪ: Nɢườɪ ᴛʜâɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ở Đắᴋ Lắᴋ ɴóɪ ɢì? Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 2 ʙộ xươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʀừɴɢ ở Gɪᴀ Lᴀɪ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴀɴʜ B. ᴠì ɴợ ɴầɴ, ʙàɪ ʙạᴄ ɴêɴ ʙáɴ ɴʜà đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ. Nɢàʏ 29/8, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ, ᴘᴠ ʙáᴏ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ đã ᴛìᴍ đếɴ địᴀ ᴄʜỉ ở đườɴɢ Aɴ Dươɴɢ Vươɴɢ, ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ, TP.Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ (Đắᴋ Lắᴋ). ᴛạɪ đâʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị T.T.T.N. ᴠà ᴀɴʜ H.Q.B. (sɴ 1985) đã ʙáɴ ɴɢôɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ʀờɪ ᴋʜỏɪ đâʏ ᴛừ ɴăᴍ 2019. Tʜᴇᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Lɪêɴ, ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố 1 (ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ), ᴀɴʜ H.Q.B. ᴅᴏ ᴄʜơɪ ᴄờ ʙạᴄ ɴêɴ ᴘʜảɪ ʙáɴ ɴʜà. Nɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜườɴɢ ɢọɪ ᴀɴʜ H.Q.B. ʟà ᴀɴʜ Pʜướᴄ. ᴄʜị T.T.T.N. (ᴠợ ᴀɴʜ B.) ʟà ɴɢườɪ ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ɢầɴ ɢũɪ ᴠớɪ ʜàɴɢ xóᴍ. Tổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố 1 (ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ) x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴀɴʜ H.Q.B (sɴ 1985) ᴄó sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ Cʜị T.T.T. (TP.Hồ Cʜí Mɪɴʜ) ᴇᴍ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴄʜị T.T.T.N. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛừ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ɢáɪ ᴛôɪ ʙáɴ ɴʜà đếɴ ɴᴀʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ. Tʀướᴄ đó, ᴛôɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄảɴʜ ᴀɴʜ H.Q.B. ᴄó ǫᴜáᴛ ᴍắɴɢ, ᴠũ ᴘʜᴜ ᴠớɪ ᴄʜị ɢáɪ ᴍìɴʜ. Tôɪ ᴠà ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙɪếᴛ đượᴄ ᴀɴʜ...
Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ, ᴛâɴ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ɢì ᴋʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ? Pʜáᴛ ʙɪểᴜ ɴʜậɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴍớɪ, đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ, ᴛâɴ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɴóɪ sẽ xâʏ ᴅựɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ, ᴠữɴɢ ᴍạɴʜ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜắɴɢ ʟợɪ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ.....