November 30, 2022
Đắᴋ Lắᴋ: Dùɴɢ ᴛɪềɴ â.ᴍ ᴘʜ.ủ để ʟừᴀ ʟấʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ Iᴘʜᴏɴᴇ XS Mᴀx Mộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴄó ᴛɪềɴ áɴ ᴠừᴀ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ â.ᴍ ᴘʜ.ủ để ʟ.ừ.ᴀ đ.ảᴏ ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴛàɪ sảɴ. Nɢàʏ 1.9, ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ (Đắᴋ Lắᴋ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜượɴɢ (39 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú H.Đấᴛ Đỏ, Bà Rịᴀ...
Về ǫᴜê ɴɢʜỉ ʟễ, đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ɢặᴘ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴋʜɪ ʟáɪ xᴇ: Đườɴɢ ᴠề ɴʜà đã ᴋʜéᴘ ʟạɪ Đượᴄ ᴛʀở ᴠề ǫᴜê ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴅịᴘ ɴɢʜỉ ʟễ, ɢặᴘ ɢỡ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ɴɢồɪ sᴜᴍ ᴠầʏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙêɴ ᴍâᴍ ᴄơᴍ ɴồɴɢ ấᴍ ʟà ɴɪềᴍ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ đᴏɴɢ đầʏ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʀờɪ ɴʜà đɪ ʟàᴍ ăɴ ở ɴơɪ xᴀ. Mộᴛ đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴄũɴɢ ʀờɪ ǫᴜê ɴʜà để đếɴ Bắᴄ Nɪɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ᴠàɪ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ʟễ đưᴀ ɴʜᴀᴜ ᴠề ǫᴜê ở Sơɴ Lᴀ ʙằɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴛʜăᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜì ɢặᴘ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ, ᴄả ʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ ᴋʜɪếɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ɴɢâᴍ ɴɢùɪ xóᴛ xᴀ. Bᴀᴏ ɴỗɪ ᴛʀôɴɢ ᴍᴏɴɢ đượᴄ ɢặᴘ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đɪ ʟàᴍ ăɴ xᴀ ᴛʀở ᴠề ᴄủᴀ ʜᴀɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙỗɴɢ ᴄʜốᴄ ᴛᴀɴ ʙɪếɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó ʟà ɴỗɪ ɴɪềᴍ xóᴛ xᴀ ᴋʜɪ ᴘʜảɪ đóɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴠề ᴛʀᴏɴɢ sự ʟạɴʜ ʟẽᴏ đầʏ ɴướᴄ ᴍắᴛ. Vụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴàʏ ᴇᴍ đọᴄ ᴛʀêɴ NLĐ ᴍà ᴋʜôɴɢ ɴéɴ ɴỗɪ ɴɢậᴍ ɴɢùɪ, ᴄʜɪᴀ sẻ để ᴄùɴɢ ʙɪếᴛ. Tʜᴇᴏ đó, ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 11 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 1/9, ᴛạɪ ᴋᴍ373 ǫᴜốᴄ ʟộ 37 đᴏạɴ đèᴏ ʙᴀɴ xã Hᴜʏ Tʜượɴɢ, ʜᴜʏệɴ Pʜù Yêɴ, ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ. Vàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴀɴʜ Đ.V.H. (sɴ 1998) đɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴠợ ʟà ᴄʜị L.T.L. (sɴ 1998, ᴛʀú ᴛạɪ ʙảɴ Qᴜế Sơɴ, xã Cʜɪềɴɢ Sạɪ, ʜᴜʏệɴ Bắᴄ Yêɴ, ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ) ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 37. Dᴏ đườɴɢ ᴛʀơɴ, xᴇ ᴍáʏ ᴍấᴛ ʟáɪ đổ xᴜốɴɢ đườɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄả ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. Xᴇ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đèᴏ Bᴀɴ, ᴛỉɴʜ Sơɴ...
Hơɴ 2.000 ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ đượᴄ ᴛʜủ ᴘʜủ sầᴜ ʀɪêɴɢ ở Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜɪêᴜ đãɪ ᴍɪễɴ ᴘʜí Nɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ ʙướᴄ ᴠàᴏ ʟễ ʜộɪ, ᴛʜủ ᴘʜủ sầᴜ ʀɪêɴɢ Kʀôɴɢ Pắᴋ đã đóɴ ᴋʜᴏảɴɢ 10.000 ʟượᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ɴʜà đầᴜ ᴛư… đếɴ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ, ᴛìᴍ ʜɪểᴜ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴄó ʜơɴ 2.000 ɴɢườɪ đã đượᴄ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ ᴄʜɪêᴜ đãɪ, ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ sầᴜ ʀɪêɴɢ ᴍɪễɴ ᴘʜí. Nʜɪềᴜ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄả ɴướᴄ đã ᴋéᴏ ᴠề ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ để ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ, ᴠᴜɪ ᴄʜơɪ ʟễ ʜộɪ sầᴜ ʀɪêɴɢ. Từ ɴɢàʏ 1 – 3.9, ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ – ᴛʜủ ᴘʜủ ᴄâʏ sầᴜ ʀɪêɴɢ ở ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠàᴏ ʜộɪ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ʜᴏạᴛ độɴɢ. Dᴏ ʟễ ʜộɪ sầᴜ ʀɪêɴɢ Kʀôɴɢ Pắᴋ ᴛʀùɴɢ ᴠàᴏ ᴅịᴘ ɴɢʜỉ ʟễ 2.9 ɴêɴ đã ᴄó ʜàɴɢ ɴɢàɴ ʟượᴛ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ đếɴ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴛʜăᴍ ǫᴜᴀɴ. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ở ᴄáᴄ ɢɪᴀɴ ʜàɴɢ ᴛʀɪểɴ ʟãᴍ ɴằᴍ ɴɢᴀʏ ᴛʜị ᴛʀấɴ Pʜướᴄ Aɴ, ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴʜà ᴠườɴ ᴛʀồɴɢ sầᴜ ʀɪêɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄũɴɢ ʜúᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴛʜăᴍ ǫᴜᴀɴ. Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Hᴜʏ Hᴏàɴɢ, Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Nôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà Pʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ (Bᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ sáɴɢ 1.9, đã ᴄó ʜơɴ 2.000 ʟượᴛ ᴋʜáᴄʜ đếɴ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ở 2 ᴠườɴ sầᴜ ʀɪêɴɢ ᴍà ʙᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ đã ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʟàᴍ đɪểᴍ ᴛʜăᴍ ǫᴜᴀɴ ở xã Eᴀ Yôɴɢ. Cáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ đưᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ đɪ ᴛʜăᴍ ǫᴜᴀɴ ɴʜữɴɢ ᴠườɴ sầᴜ ʀɪêɴɢ ᴍẫᴜ ở ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ....
CLB Hà Nộɪ ʙị ᴛʀộᴍ ɢɪàʏ ᴛʀướᴄ ᴛʀậɴ ɢặᴘ Bìɴʜ Địɴʜ Nʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ CLB Hà Nộɪ ʙị ᴛʀ.ộᴍ ᴍấᴛ ɢɪàʏ ᴛʜɪ đấᴜ ᴠàᴏ ʀạɴɢ sáɴɢ 1/9, ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴛʀậɴ ᴛɪếᴘ đóɴ Bìɴʜ Địɴʜ ᴛạɪ ᴠòɴɢ 15 V.Lᴇᴀɢᴜᴇ 2022. Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴢɪɴɢ, ɢầɴ ɴʜư ᴄả độɪ ʜìɴʜ ᴍộᴛ ᴄủᴀ CLB Hà Nộɪ ʙị ᴍấᴛ ᴛʀ.ộᴍ ɢɪàʏ, ᴘʜảɪ đɪ ᴍᴜᴀ ɢɪàʏ ᴍớɪ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ sáɴɢ 1/9 để ᴋịᴘ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ Bìɴʜ Địɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 2/9. Vụ ᴛʀ.ộᴍ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ đêᴍ ʜᴏặᴄ ʀạɴɢ sáɴɢ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ đᴀɴɢ ɴɢủ sᴀʏ, ᴛạɪ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ sâɴ ᴘʜụ ᴍỹ Đìɴʜ, đɪểᴍ ʟưᴜ ᴛʀú ᴄủᴀ độɪ ᴍộᴛ Hà Nộɪ. CLB Hà Nộɪ đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄʜốɴɢ ᴛʀ.ộᴍ ở ɴơɪ đóɴɢ ǫᴜâɴ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙị ʜỏɴɢ. Kẻ ɢɪᴀɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟấʏ ᴛʀ.ộᴍ ɢɪàʏ ᴍà ᴄòɴ ʟấʏ ᴄả ᴛấᴛ ᴛʜɪ đấᴜ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ốɴɢ đồɴɢ. Nɢᴏàɪ ᴅụɴɢ ᴄụ ᴛʜɪ đấᴜ, ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ CLB Hà...
Lᴏạᴛ ảɴʜ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴠà Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠề ɴướᴄ, ᴛʜầɴ sắᴄ ᴛàɴ ᴛạ đếɴ ᴋʜó ᴛɪɴ Hìɴʜ ảɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴏᴀɴʜ ʟộ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ ᴛɪềᴜ ᴛụʏ ɴɢồɪ ʙêɴ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ đạɪ ɢɪᴀ – Sʜᴀʀᴋ...
Nɢʜệ Aɴ: Rᴜộɴɢ ʙí 500ᴍ2 đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴏạᴄʜ ʙị ᴋẻ ɢɪᴀɴ ᴄắᴛ ɢốᴄ ᴘʜá sạᴄʜ Rᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʀᴜộɴɢ ʙí đếɴ ᴛʜờɪ ᴋỳ ᴛʜᴜ ʜᴏạᴄʜ, ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ở ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Cʜươɴɢ (Nɢʜệ Aɴ) xóᴛ xᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄâʏ đã ʙị ᴄ.ắ.ᴛ ɢốᴄ, ʙắᴛ đầᴜ ʜéᴏ ᴋʜô. Vườɴ ʙí ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Bìɴʜ ʙị ᴋẻ xấᴜ ᴘʜá ʜᴏạɪ, ᴄ.ắ.ᴛ ʜếᴛ ɢốᴄ. Nɢàʏ 1/9, ʙà Tʀầɴ Tʜị Tʀúᴄ, Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND xã Tʜᴀɴʜ Cʜɪ (ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Cʜươɴɢ, Nɢʜệ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ʀᴜộɴɢ ʙí xᴀɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã ʙị ᴋẻ xấᴜ ᴘʜá ʜᴏạɪ. Tʀướᴄ đó, ᴠàᴏ sáɴɢ 31/8, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Bìɴʜ (ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ Cʜɪ Kɪᴍ, xã Tʜᴀɴʜ Cʜɪ) ʀᴀ ᴛʜăᴍ ʀᴜộɴɢ ʙí ᴄủᴀ ɴʜà ᴍìɴʜ ᴛạɪ ʙãɪ ɢầɴ ʙờ sôɴɢ ʟᴀᴍ ᴛʜì ᴛʜấʏ ᴄả ʀᴜộɴɢ ʙí đã ʙị ᴄ.ắ.ᴛ ɢốᴄ, ᴛᴏàɴ ʙộ số ᴄâʏ ʙí ʙắᴛ đầᴜ ʜéᴏ ʀũ ʀượɪ. Mộᴛ số ǫᴜả ʙị ᴄʜặᴛ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ, ɴằᴍ ʟăɴ ʟóᴄ ᴛʀêɴ ʀᴜộɴɢ. Gɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Bìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʀᴜộɴɢ ʙí ᴛʀồɴɢ ᴄáᴄʜ đâʏ 3 ᴛʜáɴɢ, ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 500ᴍ2, ʜɪệɴ ʙắᴛ đầᴜ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴋỳ ᴛʜᴜ ʜᴏạᴄʜ. Sáɴɢ 30/8, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴍớɪ ᴄ.ắ.ᴛ đượᴄ ᴍộᴛ số ǫᴜả ᴠà ʙáɴ đượᴄ 2,3 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴄʜɪềᴜ 30/8 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴠẫɴ ʀᴀ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʀᴜộɴɢ ʙí, ɴʜưɴɢ đếɴ sáɴɢ 31/8 ᴛʜì ᴛʜấʏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄâʏ ʙíđã ʙị ᴄ.ắ.ᴛ ɢốᴄ. Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Cʜươɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ. Nɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʀᴀ đɪ ᴠì Pɪᴛʙᴜʟʟ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴᴜôɪ, xóᴍ ʟàɴɢ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ: Nặɴɢ 40ᴋɢ, ɴʜìɴ ᴛʜôɪ đã sợ Ở ɴướᴄ ᴛᴀ, ᴄó ʟẽ ᴄâᴜ ɴóɪ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ʟà ‘ᴠàᴏ ɴʜà đɪ, ᴄúɴ ɴʜà ᴇᴍ ʜɪềɴ ʟắᴍ’. Nʜữɴɢ ᴄʜú ᴄúɴ ᴅữ ᴛʜườɴɢ ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴỗɪ ʟᴏ sợ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ɴɢᴀʏ ᴄả ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ. Nʜư ᴍớɪ đâʏ ᴛạɪ Tʜᴀɴʜ...
Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀᴇᴏ ʙɪểɴ ʜếᴛ ʜàɴɢ Để đảᴍ ʙảᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ đượᴄ ᴛʜôɴɢ sᴜốᴛ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đã ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ. Tʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴋʜẩɴ ᴄủᴀ Bộ Côɴɢ Tʜươɴɢ, UBND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴠà Tổɴɢ Cụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠề ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ. ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴀᴏ độ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ, ᴋể ᴄả ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ʟễ. Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ʙáɴ ᴄầᴍ ᴄʜừɴɢ, ɴɢừɴɢ ʙáɴ…ᴛʜì ʟựᴄ ʟượɴɢ sẽ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠà xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ. Đảᴍ ʙảᴏ ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɢɪáɴ đᴏạɴ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ɢɪữᴀ đạɪ ʟý ʙáɴ ʟẻ ᴠà ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ, ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ đầᴜ ᴍốɪ. Lãɴʜ đạᴏ Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị đầᴜ ᴍốɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Tʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 31/8/2022, ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị đầᴜ ᴍốɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị đềᴜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đảᴍ ʙảᴏ đầʏ đủ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ, ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʜɪếᴜ ʜàɴɢ. Nʜư ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ xăɴɢ ᴅầᴜ B12 – Pᴇᴛʀᴏʟɪᴍᴇx Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ, ʜɪệɴ đơɴ ᴠị ᴄó 55 ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, 29 ᴄửᴀ ʜàɴɢ ɴʜượɴɢ ǫᴜʏềɴ, ᴄʜɪếᴍ ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 60% ᴛʜị ᴘʜầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ. Hɪệɴ đơɴ ᴠị ᴠẫɴ đảᴍ ʙảᴏ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴠà ᴅự ᴛʀữ, ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʜɪếᴜ xăɴɢ ᴅầᴜ. Còɴ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴅầᴜ ᴋʜí ᴄáɪ ʟâɴ, ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜỉ ᴄʜɪếᴍ ᴛʜị ᴘʜầɴ ɴʜỏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đảᴍ ʙảᴏ đầʏ đủ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ. Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đìɴʜ Hưɴɢ- ǫᴜʏềɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Đơɴ ᴠị đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴀᴏ độ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ, đảᴍ ʙảᴏ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ 24/24, ᴋể ᴄả ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ʟễ. Lãɴʜ đạᴏ ᴄụᴄ, ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴄáᴄ Độɪ đềᴜ ᴍở đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ở ᴄʜế độ sẵɴ sàɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ để ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜồɴ ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜí…để ᴋịᴘ ᴛʜờɪ xử ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴍọɪ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ. Ở địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàᴏ để xảʏ ʀᴀ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ, đơɴ ᴠị Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ xử ʟý ᴛʜì ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ địᴀ ʙàɴ đó ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ – ôɴɢ Hưɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ....
Hà Nộɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ đᴏ ʙồɴ, ʙể ᴄáᴄ ᴄâʏ xăɴɢ ɴɢưɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴅịᴘ 2/9 Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ, ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ, đóɴɢ ᴄửᴀ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ đᴏ ʙồɴ, ʙể để x.á.ᴄ địɴʜ ʟượɴɢ ʜàɴɢ ᴛồɴ ᴋʜᴏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ᴄụ ᴛʜể ʟý ᴅᴏ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ, ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ. Để ʜạɴ ᴄʜế ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴍộᴛ số ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴅừɴɢ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ɴɢʜỉ ʟễ ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ 2/9 ᴋʜɪ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴɢàʏ 31/8 Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ (QLTT) Hà Nộɪ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ độɪ QLTT ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ. Câʏ xăɴɢ ɴᴀᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʏêɴ Tʜᴇᴏ đó, ᴄáᴄ độɪ QLTT ᴛạɪ ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛạɪ ᴠăɴ ʙảɴ số 734/QLTTHN-NVTH ɴɢàʏ 30/8/2022 ᴄủᴀ ᴄụᴄ QLTT ᴛᴘ Hà Nộɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄʜủ độɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ để ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʙáɴ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ. Xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ đầᴜ ᴄơ, ɢăᴍ ʜàɴɢ, ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜᴏặᴄ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠớɪ sở ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ Hà Nộɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ. Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ xăɴɢ ᴅầᴜ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ, ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ, đóɴɢ ᴄửᴀ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ đᴏ ʙồɴ, ʙể để xáᴄ địɴʜ ʟượɴɢ ʜàɴɢ ᴛồɴ ᴋʜᴏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ᴄụ ᴛʜể ʟý ᴅᴏ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ, ɴɢưɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xử ʟý ɴếᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴠà ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɴ ảɴʜ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đườɴɢ ᴅâʏ ɴóɴɢ đượᴄ ᴅáɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ xăɴɢ ᴅầᴜ. Gɪᴀᴏ độɪ QLTT số 17 ᴄʜủ độɴɢ ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪá ᴄả, ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛìɴʜ ʜìɴʜ xăɴɢ ᴅầᴜ ǫᴜᴀ đó ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, xử ʟý ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ. Pʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ứɴɢ ᴛʀựᴄ đảᴍ ʙảᴏ 100% ǫᴜâɴ số để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙáɴ ʟẻ xăɴɢ ᴅầᴜ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɴ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ, đườɴɢ ᴅâʏ ɴóɴɢ, ʙáᴏ ᴄʜí ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ᴄáᴄ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴍặᴛ ʜàɴɢ xăɴɢ ᴅầᴜ. Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ QLTT Hà...