March 21, 2023

Month: July 2022

2 đɪềᴜ ᴄầɴ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ ʙị ‘ᴋʜᴀɪ ’ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜᴀɪ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴄàɴɢ sớᴍ ᴄàɴɢ ᴛốᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ ɢɪấʏ ʙị ᴋʜᴀɪ ᴋể ᴛừ 1-1-2023 ᴛớɪ đâʏ. ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 3 Đɪềᴜ 38 ʟᴜậᴛ ᴄư ᴛʀú 2020, ᴛừ ɴɢàʏ 1-1-2023, ᴛᴏàɴ ʙộ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ɢɪấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɢɪá ᴛʀị sử ᴅụɴɢ. ɴʜữɴɢ sổ đã đượᴄ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴅâɴ sẽ ᴄʜỉ ᴄòɴ đượᴄ sử ᴅụɴɢ đếɴ ɴɢàʏ 31-12-2022. Để ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ᴘʜảɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ɢɪấʏ ʜếᴛ ɢɪá ᴛʀị sử ᴅụɴɢ, ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄầɴ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ: ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 3 Đɪềᴜ 38 ʟᴜậᴛ ᴄư ᴛʀú 2020, ᴛừ ɴɢàʏ 1-1-2023, ᴛᴏàɴ ʙộ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ɢɪấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɢɪá ᴛʀị sử ᴅụɴɢ. Ảɴʜ: ᴛᴜʏẾɴ ᴘʜᴀ 1.ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư ᴋʜᴏảɴ 3 Đɪềᴜ 38 ʟᴜậᴛ ᴄư ᴛʀú 2020 ǫᴜʏ địɴʜ, ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴋý ᴄư ᴛʀú ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đăɴɢ ᴋý ᴄư ᴛʀú ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ʜồɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú đã ᴄấᴘ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ᴠề ᴄư ᴛʀú ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ᴄư ᴛʀú ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄấᴘ ᴍớɪ, ᴄấᴘ ʟạɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú. ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư ʟà ᴛậᴘ ʜợᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄơ ʙảɴ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đượᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʜóᴀ, số ʜóᴀ, ʟưᴜ ᴛʀữ, ǫᴜảɴ ʟý ʙằɴɢ ᴄơ sở ʜạ ᴛầɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ. ᴛạɪ Đɪềᴜ 9 ʟᴜậᴛ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴄôɴɢ ᴅâɴ đượᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴠàᴏ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư ɢồᴍ: ʜọ, ᴄʜữ đệᴍ ᴠà ᴛêɴ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ; ɴɢàʏ, ᴛʜáɴɢ, ɴăᴍ sɪɴʜ; ɢɪớɪ ᴛíɴʜ; ɴơɪ đăɴɢ ᴋý ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ; ǫᴜê ǫᴜáɴ; ᴅâɴ ᴛộᴄ; ᴛôɴ ɢɪáᴏ; ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ; ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ɴʜâɴ; ɴơɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú; ɴơɪ ở ʜɪệɴ ᴛạɪ; ɴʜóᴍ ᴍáᴜ… ɴʜư ᴠậʏ, ɴếᴜ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư ʜᴏặᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ, ᴄầɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đɪ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʟạɪ để ᴛạᴏ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ sᴀᴜ 31-12-2022. ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ sẽ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ɢɪấʏ ᴋʜɪ sổ ʜộ ᴋʜẩᴜ, sổ ᴛạᴍ ᴛʀú ɢɪấʏ ʜếᴛ ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛừ ɴɢàʏ 1-1-2023. 2.ʟàᴍ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ɢắɴ ᴄʜíᴘ đɪệɴ ɴʜư đã đề ᴄậᴘ, ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠề ᴄư ᴛʀú ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ đềᴜ đượᴄ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ sẽ sử ᴅụɴɢ số địɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴄá ɴʜâɴ để ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ, đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư. Đɪềᴜ 12 ʟᴜậᴛ...
Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ 7 ᴅự áɴ ᴄủᴀ ғʟᴄ ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ   Để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ‘ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ’ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã đề ɴɢʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ 7 ᴅự áɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ đầᴜ ᴛư ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴄ01) ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴍà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ (ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ) ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ. ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ 7 ᴅự áɴ ᴄủᴀ ғʟᴄ ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ – 1 ᴅự áɴ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏàɴɢ ʟᴏɴɢ 7 ɴăᴍ ᴄʜỉ xâʏ ᴅựɴɢ đượᴄ 1 ᴄáɪ ᴄổɴɢ ᴄʜàᴏ, ʜɪệɴ ᴅự áɴ ɴàʏ đã ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴅự áɴ  ᴄụ ᴛʜể, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ, sở ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠà Đầᴜ ᴛư, sở ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, sở ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, sở xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ ᴅự áɴ đấᴛ, ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠớɪ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴅự áɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴅᴏ ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ ʟà ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ. ᴠɪệᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ ᴄáᴄ ᴅự áɴ ᴛʀêɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ‘ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ’ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ ғʟᴄ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ʙᴏs ᴠà ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ 7 ᴅự áɴ ɢồᴍ: ᴅự áɴ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴅᴜ ʟịᴄʜ sɪɴʜ ᴛʜáɪ ғʟᴄ; ᴅự áɴ ғʟᴄ sầᴍ sơɴ ɢᴏʟғ ʟɪɴᴋs; ᴅự áɴ ᴋʜᴜ ɴʜà ở sɪɴʜ ᴛʜáɪ xᴀɴʜ ғʟᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ; ᴅự áɴ ɴʜà ᴍáʏ ɢạᴄʜ ᴛᴜʏɴᴇʟ ғʟᴄ; ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ, ǫᴜảɴ ʟý ᴠà ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜạ ᴛầɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʜᴏàɴɢ ʟᴏɴɢ; ᴅự áɴ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ʙếɴ ᴛʜᴜỷ ɴộɪ địᴀ ғʟᴄ (ᴄʜưᴀ đượᴄ ɢɪᴀᴏ đấᴛ, đᴀɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʜồ sơ, ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ đầᴜ ᴛư); ᴅự áɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠᴇɴ ʙɪểɴ ᴘʜíᴀ Đôɴɢ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴛậᴘ ʜợᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 30-7-2022.   Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ᴄáᴄ ᴅự áɴ ᴄủᴀ ғʟᴄ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ để ᴛậᴘ ʜợᴘ ɢửɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ᴛʀᴏɴɢ số 7 ᴅự áɴ ᴛʀêɴ, ᴄó ᴅự áɴ ᴋʜᴜ ɴʜà ở sɪɴʜ ᴛʜáɪ xᴀɴʜ ғʟᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴠừᴀ đượᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄôɴɢ ʙố ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ. ᴛừ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ, đấᴛ đᴀɪ, ᴛʀìɴʜ ᴛự ᴛʜủ ᴛụᴄ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴅự áɴ ɴàʏ. ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ,...